No More Results
About BerniceHopson84

Basic Information

About BerniceHopson84
Biography:
My name is Hellen Bales. I life in Montenars (Italy).
Location:
Montenars
Interests:
Bboying, Radio-Controlled Car Racing
Occupation:
Credit reporter

Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
General Information
Last Activity
Today 06:47 AM
Join Date
07-17-2019
Referrals
0
View BerniceHopson84's Blog

Recent Entries

M_nh Th_y _eo _á Màu Ǵ

by BerniceHopson84 on Today at 06:47 AM
Và công c_ xem m_nh theo tu_i d__i _ây s_ Tra c_u coi ngày c__i h_i tháng 5 n_m 2020 c_u cung c_p các thông tin nhanh chóng và chu_n xác n_m sinh c_a b_n thu_c m_nh ǵ? Nh_ng màu s_c này __u r_t h_p và s_ mang l_i nhi_u may m_n v_ phong th_y. Theo nhi_u chuyên gia v_ phong th_y th́ vi_c ch_n màu xe h_p tu_i, xem m_nh theo tu_i h_p m_nh khá quan tr_ng. N_m 4 tu_i, xem m_nh theo tu_i Hoàng t_ ___c g_i theo Giám m_c Bá Đa L_c sang Pháp c_u vi_n, t_i n_m 1789 m_i tr_ v_ v_i gia _́nh. Màu s_c ___c s_

Read More

Categories
Uncategorized

B_ M_nh H_a Con M_nh M_c Mua Xe Màu Ǵ?

by BerniceHopson84 on Yesterday at 08:24 AM
M_t s_ gia _́nh giàu có tr_ng bày t__ng chó phong th_y v_i m_c _ích canh gi_ c_a nhà, tr_ tà ma và c_u phúc, c̣n __ th_ hi_n s_ giàu sang, quy_n uy, phú quư. Cây Kim Ngân t__ng tr_ng cho ti_n tài, c_a c_i. D_a vào h́nh _nh ng_ hành trong phong th_y th́ ta có th_ d_ dàng th_y r_ng m_nh Th_ sinh m_nh Kim. 2. B_n m_nh c_a ng__i M_nh Th_. Ngoài ra c̣n t__ng h_p v_i màu vàng (thu_c Th_ màu

Read More

Categories
Uncategorized

Tu_i H_i H_p S_ Nào, Ch_n S_ _i_n Tho_i H_p Tu_i H_i Kích Tài V__ng

by BerniceHopson84 on 09-15-2019 at 08:20 PM
_ón __c thêm nhi_u bài vi_t h_n n_a t_i chuyên m_c: Phong Th_y Nhà _ __ có thêm nhi_u ki_n th_c v_ phong th_y _ng d_ng trong ngôi nhà. M_nh __i D_ch Th_ luôn mu_n th_ hi_n b_n thân và khát v_ng giúp __ cu_c s_ng con ng__i t_t __p h_n c_ng giúp b_n thân ḿnh có thêm nhi_u ni_m vui. Cây này xua tan _i nh_ng _i_u không ___c may m_n trong cu_c s_ng. _ă t_ r_t lâu,con ng__i _ă s_ d_ng cây xanh __ trang trí cho ngôi nhà c_a ḿnh, làm t_ng v__ng khí cho gia _́nh. Ch_n xe theo màu s_c r_t quan tr_ng, nó

Read More

Categories
Uncategorized

T_p 10 Truy_n Tiên Hi_p Hay Nh_t T_ Tr__c __n Nay

by BerniceHopson84 on 09-15-2019 at 07:09 PM
V́ là ngu_n sinh cho l_ trung h_a, nên có th_ k_t h_p t_o may m_n, h_ tr_ cho nhau. Dùng _uôi s_ _i_n tho_i là 0 ho_c 3 s_ giúp ch_ nhân v__ng khí, tr_ l_c quan v_n hanh thông, __t ___c nhi_u thành công l_n. __t là ngu_n nuôi d__ng m_i v_t, và nh_ l_c hút mà tr_ thành _i_m t_a cho v_n v_t. Theo thuy_t âm d__ng, m_i thu_c tính c_a v_n v_t trong v_ tr_ __u tuân theo quy lu_t âm d__ng. Xanh l_c __m, xanh da tr_i: Nh_ng

Read More

Categories
Uncategorized

M_nh H_a Có Nên _eo Vàng Hay B_c Không?

by BerniceHopson84 on 09-15-2019 at 05:48 PM
Thêm m_t ví d_ khác, m_t ng__i tên Nguy_n Th_ B, sinh vào n_m Kim, th́ tên nên mang n_i dung, tính ch_t phù Tra c_u xem h_p tu_i nam M_u Th́n 1988 v_i n_ _t S_u 1985 v_i Kim. Ví d_ m_t ng__i tên là Nguy_n V_n A, n_u sinh n_m H_a, th́ cái tên nên có m_i t__ng quan v_i H_a. _ây là lo_i cây ___c các nhà qu_n lư, lănh __o r_t _a thích s_ d_ng, __c bi_t r_t h_p v_i phong th_y ng__i m_nh H_a,

Read More

Categories
Uncategorized