Recent Blogs Posts

  1. Nh_n __nh Lu_t Hôn Nhân Và Gia _́nh - CÓ _ÁP ÁN

    Xem tu_i k_t hôn cho bi_t _i_u ǵ? __ 20 tu_i tr_ lên có ngh_a là tính t_ ngày sinh nh_t l_n th_ 20 c_a ng__i _y ho_c l_n h_n 20 tu_i. Thông th__ng là 30 ngày. Các thông tin trong t́nh hu_ng là cá bi_t. Ví d_ nh_: N_ sinh ngày 13/08/1997 th́ __n 13/08/2015 là __ 18 tu_i. Nh_ v_y, theo thông tin mà cung c_p hi_n b_n sinh ngày 2/6/1999 th́ qua 2/6/2019 th́ b_n _ă __ 20 tu_i, __ tu_i k_t hôn. B_n ph_i hoàn thành và g_i cho ng__i ch{ lê_ mâ_u Thông báo vê_ D_ __nh Kê_t hôn (Notice of Intended Marriage) ...
  2. Tu_i K_ Măo Sinh 2019 Thu_c M_nh Ǵ?

    Minh Nguy_t, ng__i r_t c_c thua sao? M_i sao chép __u ph_i ghi rơ ngu_n g_c trích d_n. V́ h_p tu_i nên hôn nhân c_a h_ th__ng êm _m, _ôi khi c_ng x_y ra mâu thu_n nh_ nh_ng m_i chuy_n ___c gi_i quy_t r_t êm __p. S_ có quư nhân phù tr_, v_ ch_ng làm _n d_ dàng, m_i vi_c ___c thông su_t thu_n l_i. C̣n sinh vào các tháng 3 và tháng 12 âm l_ch, th́ th__ng có s_ kh_c con, khó sinh và v_t v_ trong ch_m sóc con. Lu_n theo 12 con ...