Recent Blogs Posts

 1. Ánh Sáng Lu_t

  Ngoài ra, h_n ch_ s_ d_ng các v_t b_ng kim lo_i s_c nh_n nh_ dao kéo_, tránh b_ th__ng t_t, ch_y máu. Nh_ v_y tu_i 21, 23, 26, 28 __u là tu_i Kim Lâu và không nên l_y ch_ng. Khi k_t Coi h_p tu_i c_a n_ sinh 1980 và nam sinh 1994 v_i nh_ng ng__i có m_nh Th_y ( g_m các tu_i Giáp D_n, _t Măo, Nhâm Tu_t, Quư H_i, Bính Ng_, _inh Mùi, Bính Tư, _inh S_u) th́ ng__i tu_i K_ Măo có _i_u ki_n __ ti_n lên. N_u k_t hôn v_i tu_i Giáp Tu_t (1994) th́ công danh và s_ nghi_p lên cao, Coi h_p tu_i c_a nam sinh 2000 và nam sinh 1986 ...
 2. Nháy M_t Ph_i Gi_t M_t Ph_i _ N_ Là _i_m Báo Ǵ ?

  Có tr_ c̣n phát ra âm thanh l_ lùng, th_m chí m_ng ng__i khác, ch_i b_y_ _i_u này _nh h__ng nghiêm tr_ng __n cu_c s_ng, h_c t_p b́nh th__ng và s_c kh_e tâm lư c_a tr_. T_ 5h - 7h: S_ có quư nhân phù tr_ âm th_m giúp __ b_n, nh_t __nh b_n s_ có ni_m vui trong nh_ng ngày s_p t_i. M_t ph_i nháy báo hi_u có m_t ng__i khác gi_i _ang th_m nh_ t_i b_n. ...
 3. Vi_t Cho Ng__i M_nh L_ Bàng Th_ Sinh N_m 2019, 2019

  Nguy_n V__ng v_n là con ng__i có chí nên ông b_t ch_p gian kh_, canh cánh trong ḷng m_t m_i thù ph_c qu_c. Có th_ nói theo quan ni_m phong th_y, màu s_c luôn luôn là th_ g_n li_n v_i y_u t_ ng_ hành, giúp _i_u ḥa các y_u t_ cho m_i ng__i. V_y nên, n_u b_n là ng__i m_nh H_a nên chú ư các tr__ng t__ng sinh và t__ng kh_c theo m_nh s_ __ áp d_ng _úng vào __i s_ng. Ng__i __p h_ H_a _ă phát hi_n Nguy_n Kính Thiên lén lút h_n ḥ v_i "_nh H_u 9X" Châu _ông V_ nên nh_t quy_t "___ng ai n_y ...
 4. M_nh Phú __ng H_a Là Ǵ, H_p V_i Màu S_c Ǵ?

  M_t s_ n_i c̣n có t_c th_ chó _á, g_i nó v_i v_ __y tôn kính là Th_n Khuy_n hay Linh Khuy_n. Nó th__ng ___c __t _ khu v_c t_t nh_t là g_n c_a chính c_a ngôi nhà. __ quyên vàng mang ư ngh_a c_a s_ giàu có và sung túc nên th__ng ___c mua nhi_u vào các d_p T_t __n, xuân v_. __i Bàng chính là bi_u t__ng c_a s_c m_nh, s_ d_ng mănh, kiên c__ng, hiên ngang ch_ng l_i m_i s_c m_nh khác. __c bi_t, bài trí bi_u t__ng uyên __ng _ góc ...
 5. Ng__i M_nh M_c Nên Nuôi Cá Phong Th_y Ǵ __ May M_n

  Sinh tháng 5 (tháng Ng_): Là ng__i có tinh th_n t_ l_p cao, ___c nhi_u ng__i khâm ph_c. Ch_m ch_, thiên v_ lư trí, th_c t_, _áng tin c_y, có tin th_n trách nhi_m, v_ng vàng trong suy ngh_ và hàng __ng. Ng__i m_nh H_a thích hành __ng h_n là nói suông. Nóng tính nh_ng t_t b_ng và c_ng d_ ph_i ḷng v́ d_ rung __ng. Theo phong th_y m_nh S_n __u H_a h_p v_i m_nh ǵ: Ng_ hành cho th_y M_c sinh H_a v́ cây là nguyên li_u __ duy tŕ cho h_a phát tri_n. Theo nguyên lư Ng_ Hành T__ng sinh th́ M_c sinh H_a ...
Page 1 of 364 1231151101 ... LastLast