Uncategorized

Entries with no category

 1. Nháy M_t Ph_i, Gi_t M_t Ph_i Là _i_m Ǵ?

  T_t nháy m_t là m_t r_i lo_n v_n __ng c_ khu trú, _nh h__ng __n c_ _ mí m_t, khi_n nh_ng c_n co không t_ ư _ mí m_t. M_t vài nguyên nhân khác : C_ng có khi m_t b_n co gi_t là d_u hi_u c_nh báo c_a t́nh tr_ng h_ ___ng huy_t, b_nh parkinson, h_i ch_ng Tourette và r_i lo_n các ch_c n_ng th_n kinh. Nháy m_t c_ng có th_ do m_t s_ nguyên nhân nh_ do m_t b_ m_i, m_t b_ khô, làm vi_c c_ng th_ng trong th_i gian dài, thi_u ng_, m_t b_ thi_u ...
 2. Gi_i Mă Hi_n T__ng Nháy M_t Ph_i

  N_u b_n _ang trong t́nh tr_ng "cháy túi" khét l_t, m_t ph_i nháy liên t_c kho_ng t_ 5h-7h, v_y xin chúc m_ng b_n v́ tài l_c s_ _p __n b_t ng_. 3. Nháy m_t ph_i trong khung gi_ 3h __n 5h : Trong kho_ng th_i gian này r_t có th_ s_p có tin t_t lành t_ công vi_c, cu_c s_ng. M_t trái gi_t liên t_c ___c cho r_ng c_ th_ _ang c_ g_ng t́m cách báo hi_u cho chúng ta r_ng s_p có nh_ng s_ ki_n quan tr_ng s_p x_y ra. Trong th_c t_, gi_t m_t trái là m_t hi_n t__ng t_ nhiên c_a c_ th_, có th_ x_y ra ...
 3. Nháy M_t Trái _ Nam Là _i_m Ǵ?

  23h - 1h: Nháy m_t trái vào gi_ này mang _i_m báo có b_n bè t_ xa __n th_m, Sao chi_u m_nh 2019 cho nam tu_i Canh Thân ho_c s_p có m_t ng__i b_n m_i và ng__i _ó s_ _em v_ may m_n, l_i ích. N_u b_n nháy m_t trái _ kho_ng th_i gian t_ 23h t_i 1h sáng: _ây là _i_m báo t_t lành, b_n bè mu_n g_p b_n vào hôm sau. N_u b_n b_ nháy m_t trái trong kho_ng th_i gian t_ 23h __n 1h th́ theo xem t__ng s_ _i_u này s_ báo hi_u gi_ có b_n bè _ xa v_. Sau khi th_m khám, các bác s_ k_t lu_n bé b_ r_i lo_n TIC t_m th_i. ...
 4. Truy_n Thông Indonesia Nghi Ng_ Manewar Nháy M_t V_i BHL Vi_t Nam

  Có th_ công vi_c ǵ _ó c_n b_n gi_i quy_t khi_n hao tài m_t chút nh_ng không _áng k_. Thông th__ng vào mùa m_a l_i hay có hi_n t__ng này, v́ ng__i ta cho r_ng n__c m_a có th_ làm ch_p cháy _i_n _óm và khi_n ng__i dân không an toàn. Ngày hôm _y m_a rào to và dai d_ng, s_p ch_p l_i _ùng _oàng kh_p n_i, khu nhà tôi _ b_ng nhiên b_ m_t _i_n. Nh_ng có l_ v́ tr_i m_a và s_m ch_p nên gi_c ng_ c_a tôi không ngon l_m, tôi b_ng t_nh vào lúc n_a _êm. Tôi __ng ư, nhanh chóng __ ḿnh r_i t_ do vào gi_c ng_. ...
  Categories
  Uncategorized
 5. _i_m Báo Xui X_o V_ B_nh T_t

  _ Acruzo, __u xe ___c thi_t k_ m_t n_ m_ chrome h́nh ch_ V - v_n là ___ng nét ch_ có _ nh_ng m_u xe tay ga cao c_p. Tin vui này có th_ __n _ vi_c kinh doanh h_p tác ho_c v_ ___ng t́nh yêu b_n ___c thu_n l_i may m_n. M_i d_ __nh, k_ ho_ch làm _n kinh doanh c_a b_n s_p thành công, l_i l_c ___c mang t_i. Nh_ng có nhi_u ng__i mu_n g_p g_ nói chuy_n lên k_ ho_ch bàn b_c làm _n buôn bán __ có nhi_u l_i. Ngoài ra n_u b_n làm kinh doanh th́ có ng__i _ang mu_n g_p g_ nói chuy_n bàn b_c công vi_c làm _n và ...
Page 1 of 15 12311 ... LastLast