Uncategorized

Entries with no category

 1. Tu_i Quư D_u H_p V_i Tu_i Nào?

  N_m 2019 c_ng không ph_i là m_t n_m thu_n l_i v_ chuy_n t́nh c_m __i v_i ng__i tu_i T_ khi b_n m_nh g_p nhi_u __i th_ c_nh tranh. B_n m_nh t_ l_c v_ kinh t_, th_m chí c̣n h_ tr_ nhi_u cho con cháu nên trên d__i m_t ḷng nghe l_i, gia __o yên vui. _i_u Khách tr_n m_nh, báo hi_u th_ phi vây hăm, các m_i quan h_ b_n bè, con cháu trong gia _́nh __u b_t c_p. Con cháu trong nhà ...
 2. Ch_ Th_y Khó Mà N_n, V_n May S_ Hé M_ Vào N_a Cu_i N_m C_!

  _ Xem lu_n gi_i chi ti_t t_i sao v_ 1993 ch_ng 1992 nên k_t hôn v_i nhau. B_n sinh n_m 1992 tu_i Nhâm Thân, m_nh Ki_m phong Kim, thu_c cung _oài. L_u ư: ngoài vi_c Xem tu_i ch_ng Nhâm Tu_t sinh 1982 v_ _inh Măo sinh 1987 tu_i Quư D_u h_p v_i tu_i nào, b_n c_ng c_n s_ h_u cho ḿnh m_t chi_c sim phong th_y h_p tu_i __ kích t́nh duyên, tài l_c cho ḿnh. N_u ...
 3. Tu_i Quan Tr_ng H_n Hay M_nh Quan Tr_ng H_n?

  G_p tu_i k_ trong vi_c làm _n th́ __ng giao d_ch nhi_u v_ v_n __ ti_n b_c. Trong công vi_c làm _n th́ tránh giao d_ch v_ ti_n b_c. Lu_n theo Thiên Can T__ng Kh_c th́ Giáp B́nh Ḥa Quư. Lu_n theo Thiên Can T__ng Kh_c th́ Nhâm B́nh Ḥa Quư. Cung phi: Cung phi c_a ch_ng sinh n_m 1991 là Ly - Cung phi c_a v_ sinh n_m 1993 là C_n, theo cách lu_n c_a Cung Phi Bát Tr_ch th́ Ly và C_n thu_c H{a H_i. Cung phi: Cung phi c_a ch_ng sinh ...
 4. 2019 M_nh Ǵ?

  N_u b_n sanh vào nh_ng tháng n_y th́ cu_c __i b_n có hai l_n thay __i v_ v_n __ t́nh duyên và h_nh phúc, _ó là b_n sanh vào nh_ng tháng: 1, 2, 5, 8, 10 và 12 Âm l_ch. N_u tu_i _t T_ sanh vào nh_ng tháng n_y th́ s_ ph_i có ba l_n thay __i v_ t́nh duyên và h_nh phúc, _ó là n_u sanh vào nh_ng tháng: 3, 6, 8, và 10 Âm l_ch. N_u b_n sanh vào nh_ng tháng n_y th́ cu_c __i c_a b_n s_ có thay __i hai l_n v_ t́nh duyên và h_nh phúc, _ó là b_n sanh vào nh_ng tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 Âm l_ch. N_u b_n sanh vào ...
 5. Lu_t Hôn Nhân Và Gia _́nh 2019 M_i Nh_t Có Ǵ Thay __i?

  Nam sinh n_m K_ T_ 1989, m_nh __i Lâm M_c, m_nh c_a nam t__ng sinh cho n_ nên c_ng t_t, gia _́nh ḥa thu_n. B_n trai c_a b_n sinh n_m 1989 tu_i K_ T_ m_nh __i lâm M_c, thu_c cung Khôn. 94 chính m_nh "s_n __u h_a", m_nh cung "Càn" thu_c kim. V́ ngày gi_ _nh h__ng __n t_ vi c_a bé sinh ra, ch_ c_n ch_ch t_ gi_ này qua gi_ ...
Page 1 of 34 12311 ... LastLast